A tapasztalatok és az eredmények mérése

Az innováció és a pilot során szerzett tapasztalatok, a sikeresség és eredményesség mérését elsősorban kvalitatív eszközökkel végezhetjük el. A mérési eljárások megegyezhetnek, azonban a mérés célja különbözik a szakmai megvalósítók bevonásával végzett mérések és a projekt célcsoportja körében végzett mérések tekintetében. A „sikeresség” szempontjából három mérési szintről beszélhetünk: a projekt kimenete, eredménye és hatása. Kimenet lehet például egy egészségfejlesztési célú képzésen résztvevő személyek száma, eredménye az általuk elsajátított ismeretek, kompetenciák, hatása pedig a célcsoport sporttal és egészséggel kapcsolatos magatartásának és egészségi helyzetének változása. A projekt során a kimenetek és az eredmények mérésére lesz lehetőség, a hatások a projekten túlmenően jelentkeznek.

Az innovációs projekt kimenetét és eredményét három mérési szakaszban fogjuk mérni:

  1. A projekt kezdetekor és a pilot programok bevezetése előtt:

A mérés célja a kiinduló állapot rögzítése, amelyhez képest a projekt előrehaladása, eredménye értékelhető lesz a projekt közben és a projekt végén. A projekt kezdetekor szakmai interjúkon és megfigyelésen keresztül felmérjük a helyi viszonyokat. Ezek a felmérések a pilot programok adaptálására szolgálnak. Továbbá kérdőíves felmérést végzünk a programba bevont résztvevők körében, amely a résztvevők motivációs hátterének, tapasztalatainak, attitűdjeinek jobb megértéséül szolgál. Fókuszcsoport alkalmazására is sor kerülhet, amely a kérdőív eredményeinek mélyebb elemzését szolgálja. A résztvevők a programokba való belépés előtt egy szűrésen mennek át, melynek része lehet fizikai állapot és funkciók felmérése is (pl.: vérnyomás, pulzusszám, egyensúly teszt).

  1. A pilot programok közben:

A mérés célja annak megállapítása, hogy a projektben tervezett innovatív módszerek megfelelően kerülnek-e alkalmazásra és hogy a célcsoport körében milyen tapasztalatai vannak ezek alkalmazásának. A közbenső értékelés az innovációs módszertan fejlesztésére szolgál, így a módszertan az implementáció tapasztalatai alapján még a pilot alatt továbbfejlesztésre kerülhet. A megvalósítás során megfigyelésre, fókuszcsoportra, a megvalósítással kapcsolatos adatok gyűjtésére kerül sor. A megfigyelés, mint participatív módszer célja, hogy az innovációt képviselő módszertanról annak fejlesztése és pilot alkalmazása során gyűjtsünk információt, amely révén az alkalmazás és fejlesztés közvetlen tapasztalatai értékelhetők és a fejlesztési folyamatba visszacsatolhatók. A fókuszcsoport alkalmazása a projekt egy-egy részterületének értékelését szolgálja a szakértő mentorok és facilitátorok bevonásával. A megvalósítással kapcsolatos, monitoring adatok gyűjtése pedig az előrehaladás számszerűsíthető eredményeire irányul, amely alapján konkrét beavatkozások tehetők, eltérés esetén.

  1. A pilot és a projekt lezárásakor:

Az értékelő mérések célja, hogy megállapítsuk a projekt során elért eredményeket és azokat összehasonlítsuk a kiinduló állapottal. Az értékelés tájékoztat arról, hogy az innovatív módszerek rendszerszintű alkalmazását megelőzően – a projekten túlmutatóan – milyen esetleges további lépésekre van szükség, ill. a tapasztalatok alapján milyen feltételrendszert kell biztosítani a módszerek sikeres alkalmazásához. Ezt a kérdőíves felmérés újbóli elvégzése, a résztvevőkkel felvett szakértői interjú, szakértői panel szolgálja.

A projekt lezárásakor egy külső szakértő bevonását is magában foglaló összefoglaló mérés-értékelésre kerül sor, melynek céljai a következők:

  1. Annak bemutatása, hogy az innováció által milyen változások érhetőek el, milyen hatások lehetnek az innováció hatására a célcsoportnál.
  2. Pilot program esetén a szolgáltatási tevékenységek tartalmának, érintettjeinek és nem várt problémáinak, sikereinek dokumentálása.
  3. Lényeges / központi tevékenységek megállapítása (mag tevékenységek) – szakmapolitikai szempontú hasznosíthatóság bemutatása.
  4. Szakmai ajánlások megfogalmazása.

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek különböző mérési módszerek, amelyeket egy sportfoglalkozásokat is magában foglaló intervenció kapcsán ajánlott használni. A pilot program rövid időtartama miatt nincs módunk mindezek használatára, azoban igyekszünk széles körű kvalitít és kvantitatív adat gyűjtésére.  Az alábbi leírásokban feltüntetésre kerül, ha a pilot során is alkalmazzuk az adott mérési módszert.

A teljes Módszertani tanulmány letölthető itt: EFOP525_Módszertani tanulmány_2.0